Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung

Có nguồn gốc từ một nhóm chính trị, với tên gọi “Hiệp hội giáo dục chính trị và phân tích xã hội”, được thành lập ở Berlin vào năm 1990; và trở thành một tổ chức hoạt động về giáo dục công dân- trung tâm nghiên cứu xã hội tiến bộ ở Đức và trên toàn thế giới.
Mục tiêu của Quỹ ở khu vực Đông Nam Á là hỗ trợ các chương trình đối thoại và hợp tác trong tiến trình đổi mới; hướng trọng tâm vào ba hợp phần
(i) Công bằng xã hội, sự tham gia dân chủ;
(ii) Chuyển đổi sinh thái xã hội;
(iii) Đối thoại quốc tế
Từ năm 2012, Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung Đông Nam Á đã hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho Trung tâm nghiên cứu giới, gia đình và phát triển cộng đồng thực hiện nhiều nghiên cứu và dự án can thiệp nhằm thúc đẩy bình đẳng giới; bảo vệ quyền tạo cơ hội tiếp cận an sinh xã hội, việc làm bền vững cho lao động di cư, lao động giúp việc gia đình. Cùng với các dự án đã nêu, Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung Đông Nam Á còn hỗ trợ Trung tâm thực hiện một số nghiên cứu về lao động di cư đi làm việc ở nước ngoài